Upcoming Activities
1
Bartender Employment Training Workshop (Dec 2018 - Jan 2019) YTM
2018-11-11
2
Henna Festival (11 Nov 2018) SSP
2018-11-11
3
Auxiliary Medical Service Cadet Corps Recruitment Event (15 Dec 2018) YTM
2018-10-30
4
Civil Aid Service Cadet Corps Recruitment Event (8 Dec 2018) YTM
2018-10-30
5
Basic & Advanced Make-up Training Workshops (Jan - Mar 2019) YTM
2018-10-28
6
Health Workshop (16 Nov 2018) YTM
2018-10-28
7
Joyful Community - Autumn Family Day Camp (18 Nov 2018) YTM
2018-10-21
8
Halloween Party (27 - 28 Oct 2018) YTM
2018-10-21
9
Urdu Story Telling Competition (Oct - Nov 2018) YTM
2018-10-14
10
Home Safety Talk (2 Nov 2018) YTM
2018-10-14